Prírodné vedy a matfyz na jednom mieste


Prečo sa máš rozhodnúť pre PF UPJŠ v Košiciach?

Prostredie, ktoré praje nápadom

Na fakulte vytvárame priaznivé podmienky pre realizáciu vlastných projektov, start-up-ov, úspešný transfér vedy do praxe, pre tvorivú a zmysluplnú činnosť študentov, doktorandov a zamestnancov.

Využi naplno svoj potenciál.

Kde sa po ukončení štúdia uplatníš

Matematika
Aktuár
Poistný matematik analyzuje minulosť, aby vedel pochopiť riziká v súčasnosti a modelovať, čo sa stane v budúcnosti.
Dátový analytik
Navrhuje a vylepšuje modely, napr. na oceňovanie, manažment rizika a kvantitatívnu analýzu komoditných trhov s elektrinou, plynom, uhlím, prepravou a emisiami, modely výrobných a logistických procesov vo firmách
Softvérový analytik
Navrhuje softvérové riešenia a skúma ich funkčnosť, využíva kombinatorické algoritmy a schopnosť porozumieť zložitým teóriám
Chémia
Chemik pre výskum a analýzu chemických, fyzikálno-mechanických, štruktúrnych vlastnosti materiálov (napr. USS Steel)
Prevádzkový chemik vo výrobe špeciálnych organických a anorganických chemikálií (napr. Fortischem, a. s. Nováky)
Chemik pre organickú syntézu so zameraním na výskum a vývoj nových chemických, farmakologicky a biologicky aktívnych látok (napr. Synkola, s. r. o. Bratislava, Apigenex, s. r. o. Praha, VÚML, a. s. Modra)
Chemik pre analýzu anorganických komponentov a organických polutantov pre zhodnocovanie kontaminácií rôznych zložiek životného prostredia, doplnených ekotoxickými testami, hodnotením rizík a odbornými posudkami v oblasti nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy SR (napr. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
Technológ chemickej výroby (napr. Teva Czech Industries, s. r. o. Opava, Imuna Pharm, a. s. Šarišské Michaľany)
Výskumný pracovník (napr. Štátny veterinárny a potravinový ústav, Ústavy Slovenskej akadémie vied)
Chemik pre analýzu vstupného a výstupného materiálu ako aj medziproduktov výroby v chemických podnikoch
Obchodný zástupca spoločnosti (napr. Shimadzu Corporation)
Informatika
Softvérový vývojár
Najčastejšou pozíciou v IT je softvérový vývojár. Už počas štúdia budeš schopný vyvíjať softvér v rôznych programovacích jazykoch (Java, JavaScript, PHP, C, C#, Python,...) a pre rôzne platformy (desktopové aplikácie, webové aplikácie, mobilné telefóny, hry, zariadenia Internetu vecí,...). Len v rámci Košíc sú desiatky softvérových firiem, ktoré majú stovky nezaplnených pozícií softvérových vývojárov, v rámci Slovenska chýbalo v roku 2017 až 10000 vývojárov.
Databázový administrátor
Databázový administrátor je zodpovedný za vhodnú reprezentáciu a konzistenciu dát v závislosti od ich očakávaného množstva (gigabajty alebo až petabajty?), distribúciu a replikáciu dát v rámci dátového centra aj celého sveta, optimalizáciu spôsobu uloženia dát tak, aby aplikácie, ktoré tieto dáta používajú, fungovali rýchlo a spoľahlivo.
Dátový analytik
Dátový analytik predstavuje v súčasnosti jednu z najžiadanejších a najmenej rozšírených pozícií v IT sfére. Dátový analytik dokáže v dátach odhaľovať doteraz neznáme vzťahy a znalosti, predpovedať budúci vývoj, pracovať s nepresnými dátami (napr. automatické odhaľovanie nádorov na CT), alebo odporúčať obsah vhodný pre daného používateľa.
Administrátor počítačov a počítačových sietí
Vytvoriť a udržiavať zabezpečenú sieťovú infraštruktúru, predchádzať počítačovým útokom, chrániť citlivé údaje, detegovať a odhaľovať útočníkov, spravovať servery a dátové centrá alebo hoci len niekoľko sietí stredne veľkých podnikov s tisíckami zariadení a desaťticíckami používateľov, tak na to si trúfne len málokto. V čase keď sa všetko automatizuje a dochádza k informatizácii všetkých sfér spoločnosti je dobrý administrátor stále žiadanejšou pozíciou.
Učiteľstvo
Učiteľ základnej (strednej) školy
Pestrá, zaujímavá práca s mladými ľuďmi, kde vieš svojim vzorom ovplyvniť ich životné cesty.
Vysokoškolský učiteľ/vedecký pracovník(po absolvovaní doktorandského štúdia)
Spojenie učiteľskej a vedeckej kariéry v podnetnom prostredí, ktoré ťa bude celý život posúvať dopredu.
Pracovník metodicko-pedagogického centra
Odborná pomoc učiteľom, organizácia celoživotného vzdelávania, inovácia vzdelávania.
Pracovník regionálneho odboru školstva
Organizácia práce regionálnej siete škôl a školských zariadení, práca s riaditeľmi a zástupcami škôl, výchovnými poradcami a metodikmi.
Pedagogický zamestnanec v centre voľného času
Orientácia na neformálne vzdelávanie, práca záujmových krúžkov, predmetových súťaží, dobrovoľnícka činnosť, podpora talentovanej mládeže, zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce.
Pracovník v popularizačnom centre, hvezdárni, mestskom kultúrnom centre, technickom múzeu…
Popularizácia a propagácia vedy a vzdelávania, neformálne a celoživotné vzdelávanie, práca s mládežou, vzdelávanie dospelých.
Zamestnanec vo firmách na personálnych a marketingových pozíciách
Práca s ľudmi, komunikácia, organizácia, marketing, PR, obchodné zastúpenia...

Povedali o nás naši absolventi

Čo Ťa u nás najbližšie čaká

8.2.2018 Deň otvorených dverí – Open door day
31.3.2018 Termín na podanie prihlášok na bakalársky stupeň
(nemusíš chodiť, ani posielať, využi e-prihlaska.upjs.sk)
18.4.2018 ScienceFest a Študentská vedecká konferencia –
video z predchádzajúcich ročníkov
22.-23.5.2018 Jeden deň vysokoškolákom
11.6.2018 Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
19.6.2018 Zápis do 1. ročníka
09/2018 Úvodné sústredenie pre prvákov
17.9.2018 Začiatok ak. roka 2018/2019
15.10.2018 Deň otvorených dverí UPJŠ
16.11. 2018 Imatrikulácia študentov 1. ročníka

Si u nás vítaní(á) na ktoromkoľvek z podujatí, ktoré máme počas roka.
Pozri si ich detailnejšie v prehľade za rok 2017.
55 rokov skúseností vo vede a vzdelávaní
75 akreditovaných študijných programov
114 zmlúv so zahraničnými univerzitami

Poradíme ti a odpovieme na tvoje otázky

Naši zamestnanci študijného oddelenia ti vedia poradiť...
Denisa Štefaníková
Denisa Štefaníková

študijné odbory: B, VE

055/2342115 denisa.stefanikova@upjs.sk

študijné odbory: B, VE medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov: B-CH, B-G, B-I, B-Ps, B-Fi, F-B, M-B

  Agnesa Pivarníková
  Agnesa Pivarníková

  študijné odbory: G, I, M

  055/2342118 agnesa.pivarnikova@upjs.sk

  študijné odbory: G, I, M medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov: M-F, M-G, M-CH, M-I, M-Ps, CH-Fi, F-Fi

   Mária Mosáthová
   Mária Mosáthová

   študijné odbory:F, CH

   055/2342158 maria.mosathova@upjs.sk

   študijné odbory:F, CH medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov: F-CH, F-G, F-I, G-I, G-Fi, G-Ps, CH-G, CH-I, rozširujúce a doplňujúce štúdium

    Napíš nám čo ťa zaujíma alebo čo by si chcel vedieť

    Odpovieme na tvoje otázky ohľadne štúdia alebo štúdijných odborov.
    Adresa
    Šrobárova 2 041 54 Košice
    Iveta Sováková - vedúca štúdijného oddelenia
    E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk Phone: 055/2342116